logo
KPSS 2016
GENEL KÜLTÜR
1.
Birinci Göktürk Devleti’ne en parlak dönemini
yaşatan, Avarların Orta Asya’daki siyasi varlığını
sonlandıran ve ülke sınırlarının batıda Hazar
Denizi’ne kadar genişlemesini sağlayan hükümdar,
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mukan Kağan
Soru Açıklaması
2.
İslam dünyasındaki fütüvvet anlayışı, Anadolu
Selçuklu Devleti’nde ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş
yıllarında, aşağıdakilerden hangisinin ahlak ve
davranış kurallarının şekillenmesinde önemli rol
oynamıştır?
Doğru Cevap: "A" Ahilik Teşkilatı
Soru Açıklaması
3.
Anadolu’daki Türk beylikleri ve kuruldukları yerler
arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Taceddinoğulları - Balıkesir yöresi
Soru Açıklaması
4.
Fatih Sultan Mehmet’in, Ortodoks Kilisesine yönelik
izlediği hoşgörü politikasıyla aşağıdakilerden
hangisini amaçladığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Müslüman olmayan uyrukların güvenini sağlamayı
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki görevlilerden hangisi
kalemiye sınıfına dâhil değildir?
Doğru Cevap: "C" Müderris
Soru Açıklaması
6.
XVII. yüzyılda Keşf-üz-Zünûn adlı bibliyografik
eserinde binlerce kitabı yazarlarıyla tanıtan ve
Cihannüma adlı eseriyle de çeşitli ülkeler hakkında
bilgi veren bilim adamı, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kâtip Çelebi
Soru Açıklaması
7.
Hotin Seferi sırasında edindiği olumsuz izlenimler
üzerine, Osmanlı merkez ordusunda ıslahat yapmayı
düşünen padişah aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" II. Osman
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde
medreselerde, isimlerinin yanında “Arabî, Acemî,
Tusî, Semerkandî” gibi sıfatlarla anılan âlimlerin
görev yapmış olmasından hareketle aşağıdakilerden
hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı bilim ve eğitiminin gelişimine diğer İslam ülkelerinden bilginlerin de katkı sağladığına
Soru Açıklaması
9.
 Osmanlı donanması dünyanın üçüncü büyük filosu
hâline getirilmiştir.
 Beylerbeyi ve Çırağan sarayları yapılmıştır.
 Bosna, Hersek, Bulgaristan ve
Sırbistan-Karadağ’da isyanlar çıkmıştır.
XIX. yüzyılda görülen bu gelişmeler aşağıdaki
Osmanlı padişahlarından hangisinin dönemine
aittir?
Doğru Cevap: "B" Abdülaziz
Soru Açıklaması
10.
Kanunuesasi’nin 8. maddesi: “Osmanlı Devleti uyruğu
olan bireylerin tümüne hangi din ve mezhepten olursa
olsun ayrım gözetilmeksizin Osmanlı denir.”
biçimindedir.
Bu tanımla, aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı
savunulamaz?
Doğru Cevap: "A" Padişahın mutlak yetkisinin kısıtlanmasının
Soru Açıklaması
logo
KPSS 2016
GENEL KÜLTÜR
11.
Osmanlı Devleti’nde Encümen-i Dâniş’in
kurulmasında;
I. eğitim ve öğretimin geliştirilmesi,
II. Osmanlı diplomasisinin örgütlenmesi,
III. bilim politikasının belirlenmesi
amaçlarından hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
12.
İngiltere, Rusya’nın Akdeniz’e inmesine engel olmak
amacıyla zaman zaman Osmanlı Devleti’ni koruyucu
politikalar izlemiştir. Aynı zamanda bunu bazı Osmanlı
topraklarına yerleşmek için de fırsat olarak görmüştür.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi İngiltere’nin bu
tür bir politikayla yerleştiği Osmanlı topraklarından
biri olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Kıbrıs
Soru Açıklaması
13.
Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında, 13 Kasım
1918’de İstanbul’a dönen Mustafa Kemal, 18 Kasım
1918’de Vakit gazetesinde yayımlanan demecinde,
“Herhâlde ulusun ve memleketimizin pek çok muhtaç
olduğu barışı sağlayacak hükûmetin bugünkü Mebuslar
Meclisine dayanması bir zorunluluktur.” demiştir.
Mustafa Kemal bu sözlerle, aşağıdakilerden
hangisinin gerekliliğini vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "A" Hükûmetin meclisle uyumlu olmasının
Soru Açıklaması
14.
Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında başlayan
işgaller karşısında halkın örgütlenerek kurduğu
Kuvayımillîye birliklerinin liderleri arasında eski askerler,
tanınmış efeler ya da eşraftan kişiler de bulunmaktaydı.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin Kuvayımillîye
birliklerine liderlik ettiği söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Nene Hatun
Soru Açıklaması
15.
Amasya Genelgesi’nin;
I. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı
tehlikededir.
II. İstanbul Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu
yerine getirememektedir.
III. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı
kurtaracaktır.
IV. Her türlü denetimden uzak millî bir kurul
oluşturulmalıdır.
hükümlerinden hangileri, Millî Mücadele’nin
yöntemini ortaya koymaktadır?
Doğru Cevap: "E" III ve IV
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen
Misakımillî’de, halkoyuna başvurulması uygun
görülen yerler arasında aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Trabzon
Soru Açıklaması
17.
Kurtuluş Savaşı sadece bir Türk-Yunan Savaşı
değil aynı zamanda emperyalist güçlere karşı bir
savaştır.
Aşağıdaki durumlardan hangisinin bu yargıyı
destekler nitelikte olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Kars Antlaşması’yla Doğu sınırlarının belirlenmesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele’yi
destekleyen basın yayın organları arasında
yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Peyam-ı Sabah
Soru Açıklaması
19.
Ankara’nın başkent olduğu 13 Ekim 1923 tarihinde
Ankara’da elçiliği bulunan devlet aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Afganistan
Soru Açıklaması
20.
Atatürk Dönemi’nde kadınlar, aşağıdaki görev ve
mesleklerden hangisinde diğerlerinden daha önce
yer almaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Belediye başkanlığı
Soru Açıklaması
logo
KPSS 2016
GENEL KÜLTÜR
21.
XX. yüzyılda kurulan, Batı Tiyatrosu anlayışıyla pek
çok eser sergileyen ve 1934 yılında adı İstanbul
Şehir Tiyatrosu olarak değişen kurum,
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Darülbedayi
Soru Açıklaması
22.
Batı Cephesi Komutanlığı ve Mudanya
Görüşmeleri’ndeki başarısından dolayı, Lozan
Konferansı’na gidecek heyete İsmet İnönü’nün
başkanlık etmesi için Dışişleri Bakanlığı görevinden
istifa eden kişi, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yusuf Kemal Tengirşenk
Soru Açıklaması
23.
Devlet yönetiminde millî egemenliği, millî iradeyi ve
özgür seçimi esas kabul eden ilke aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cumhuriyetçilik
Soru Açıklaması
24.
19 Mayıs 1924’te İstanbul’da “Haliç Konferansı” adı
altında gerçekleşen ve Türkiye’yi Fethi Okyar’ın
temsil ettiği görüşmeler aşağıdaki sınırlardan
hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Irak Sınırı
Soru Açıklaması
25.
I. ABD ve SSCB arasında bloklaşmaya neden
olmuştur.
II. Avrupa’nın ekonomik açıdan ABD ile rekabet
edebilmesini amaçlamıştır.
III. Türkiye ve Yunanistan’a askerî yardım
yapılmasını öngörmüştür.
1947 yılında ilan edilen Truman Doktirini hakkında
yukarıdakilerden hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
26.
1948’de Cominform’dan çıkarılması üzerine Doğu
Bloku ülkeleri arasından resmen ayrılan ve 1961’de
Bağlantısızlar Grubu arasında yer alan ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yugoslavya
Soru Açıklaması
27.
16 Ağustos 1960’ta bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti ilan
edildikten sonra, cumhurbaşkanlığı görevine Rum
lider Makarios getirilirken cumhurbaşkanı
yardımcılığı görevini üstlenen Türk lider,
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fazıl Küçük
Soru Açıklaması
28.
Aşağıda, haritada numaralandırılarak gösterilmiş
beş alan ve bu alanların dördüne ait toprak özellikleri
verilmiştir. Yazları yağışlı karasal iklim koşullarında yetişen
yüksek boylu çayırlar altında oluşmuşlardır.
 Kalker ana kaya üzerinde oluşan kırmızı renkli bu
topraklarda organik madde miktarı azdır.
 Yıkanmanın fazla olduğu bu topraklar asidik
karakter gösterir.
 Bünyelerinde bol miktarda çeşitli tuzlar bulunduran
bu toprakların tarımsal verimi düşüktür.
Buna göre, haritadaki alanlardan hangisine ait
toprak özelliği verilmemiştir?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
29.
Bir grup doğa yürüyüşçüsü kıyıdan başlayarak
bir dağa tırmanırken; kestane, gürgen, şimşir, kayın,
sarıçam, göknar ve ladin gibi ağaçları görmüştür.
Bu doğa yürüyüşünün aşağıdaki dağların
hangisinde yapıldığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Kaçkar
Soru Açıklaması
30.


Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen alanların
hangisinde deprem riski diğerlerinden daha azdır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
logo
KPSS 2016
GENEL KÜLTÜR
31.
Yaz ile kış sıcaklıkları arasındaki fark bir bölgenin
karasallığını gösterir. Bu fark ne kadar fazla ise
karasallık da o kadar fazladırBuna göre yukarıdaki haritada numaralarla
gösterilen alanların hangisinde karasallık daha
fazladır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
32.
Türkiye’de buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin
bulunduğu yerler,
I. Yüksek dağlık alanlardır.
II. Plato görünümündeki yerlerdir.
III. Genellikle 2000 metrenin üzerindedir.
IV. Ülkenin kuzeyinde bulunmaktadır.
özelliklerinden hangileri bakımından ortaktır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
33.
Türkiye’de karstik şekiller yaygın olmakla birlikte
polyelerin Batı Toroslarda daha fazla bulunmasının
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kalın kalker ve kırıklı yapının varlığı
Soru Açıklaması
34.
I. Kuzey ve güneyde Alp orojeneziyle oluşan
sıradağların bulunması
II. Batı Anadolu’da horst ve grabenlerin bulunması
III. Epirojenik hareketlerle Anadolu yarımadasının
yükselmesi
IV. Akarsu aşındırmasıyla oluşan derin vadilerin yer
alması
Yukarıdakilerden hangileri, Türkiye arazisinin
ortalama yükseltisinin fazla olmasında diğerlerinden
daha etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
35.
Türkiye’de 1960’tan günümüze kadar olan dönemde
nüfus artışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Nüfus artış hızı yıllar arasında aynı oranda gerçekleşmiştir.
Soru Açıklaması
36.
Türkiye’de 1950’li yıllardan günümüze kentsel nüfus
oranında bir artış söz konusudur.
Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden
hangisinin etkisi daha azdır?
Doğru Cevap: "C" Sulu tarım alanlarının genişlemesi
Soru Açıklaması
37.
Türkiye’de, özellikle büyük kentlerde, son yıllarda
kentsel dönüşüm ve değişim uygulamalarına önem
verilmektedir.
Türkiye için bu uygulamaların zorunlu hâle
gelmesinin temelinde, aşağıdaki sorunlardan
hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Kentlerin hızlı ve plansız gelişmiş olmasının
Soru Açıklaması
38.
Dünyada son yıllarda gelişmekte olan kruvaziyer turizmi,
Türkiye’de de gelişmektedir. Kruvaziyer turizminde
büyük yolcu gemilerinin yanaşabileceği uygun limanların
varlığı önemli olduğu gibi geminin yanaştığı liman ve
çevresindeki turistik çekicilikler de önem taşımaktadır.
Türkiye’de, bu turizm etkinliğinin en fazla gelişme
gösterdiği iki liman aşağıdakilerin hangisinde
verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" İstanbul ve Kuşadası
Soru Açıklaması
39.
Avantajlı coğrafi konumu ile bir enerji koridoru hâline
gelen Türkiye, petrol ve doğalgaz taşınan birçok boru
hattına sahip olmuştur. Enerjiye olan talebin hızla arttığı
dünyada Türkiye’nin bu avantajı ülke açısından büyük
önem taşımaktadır.
Bu durumun oluşmasında, petrol ve doğalgazın
temin edildiği ülkeler arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Gürcistan
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdaki haritada beş alan numaralandırılarak koyu
renkle gösterilmiştirBu alanların hangisinde jeotermal enerjiden elektrik
üretimi yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
logo
KPSS 2016
GENEL KÜLTÜR
41.
Türkiye’de şeker fabrikaları, genellikle şeker pancarı
tarımının yoğun olarak yapıldığı yerlere kurulmuştur.
Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinde şeker
fabrikası yoktur?
Doğru Cevap: "E" Artvin
Soru Açıklaması
42.
Türkiye’de tarım ürünlerinin çeşitliliği ve üretimin fazla
olması tarıma dayalı sanayinin gelişmesini sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmeyi sağlayan tarım
ürünlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kivi
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdaki haritada Türkiye’de çıkarılan bazı madenlerin
yaygın olarak bulunduğu alanlar numaralandırılarak
koyu renkle gösterilmiştir.Bu alanlarda çıkarılan madenler aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" I-Bor / II- Demir / III-Bakır
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulanan
bölgesel kalkınma projelerinin temel amaçlarından
biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bölgedeki yabancı sermaye yatırımlarını artırmak
Soru Açıklaması
45.
Türkiye’de dış ticarete konu olan ürünler dikkate
alındığında aşağıdakilerden hangisinin ihracat
gelirleri içindeki payı daha azdır?
Doğru Cevap: "D" Pamuk ve pamuk ipliği
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi, kişinin bizzat hareket
ederek kendi fiilleriyle haklar kazanabilme ve borç
altına girebilme iktidarını ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Fiil Ehliyeti
Soru Açıklaması
47.
Türk hukukuna göre, metninde herhangi bir yürürlük
tarihi gösterilmeyen kanunlar ne zaman yürürlüğe
girer?
Doğru Cevap: "A" Resmî Gazete’de yayımlanmasını izleyen günün başlangıcından hesap edilmek üzere kırk beşinci günün sona ermesinden itibaren
Soru Açıklaması
48.
Türk hukukuna göre dernekler en az kaç kişi
tarafından kurulabilir?
Doğru Cevap: "C" 7
Soru Açıklaması
49.
1982 Anayasası’na göre, bir bakanlığın herhangi bir
sebeple boşalması hâlinde en geç kaç gün içinde
yerine atama yapılması gerekir?
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
50.
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden
hangisi kişinin hakları ve ödevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Türk vatandaşlığı
Soru Açıklaması
logo
KPSS 2016
GENEL KÜLTÜR
51.
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, hukukumuzda
ilk defa aşağıdakilerden hangisi ile kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1961 Anayasası’nda 1971 yılında yapılan anayasa değişikliği
Soru Açıklaması
52.
Türk idare hukukuna göre belediyenin organları
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Belediye meclisi - Belediye encümeni - Belediye başkanı
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nda düzenlenen disiplin
cezalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yer değiştirme
Soru Açıklaması
54.
Türk idare hukukuna göre Devlet Denetleme Kurulu
aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak çalışır?
Doğru Cevap: "B" Cumhurbaşkanlığı
Soru Açıklaması
55.
Bir kayanın üzerine oturmuş, elini çenesine dayamış
ve derin düşüncelere dalmış bir erkek figürünün
tasvir edildiği “Düşünen Adam” heykeli
aşağıdakilerden hangisinin eseridir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
56.
Dünya tıp tarihinde önemli bir yere sahip olan,
El-Kanun fi’t-Tıb adlı eseri yazan ve Batı dünyasında
“Avicenna” olarak bilinen İslam bilgini
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İbni Sina
Soru Açıklaması
57.
Her yıl adına ödül verilen Türkiye’nin ilk Müslüman
Türk kadın tiyatro oyuncusu aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Afife Jale
Soru Açıklaması
58.
İnsan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle
dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri olan
sigara bağımlılığına yol açan madde aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nikotin
Soru Açıklaması
59.
2016 yılının Nisan ayında, elde ettiği başarılarla
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tekler sıralamasında ilk
100’e giren Türk bayan sporcu aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çağla Büyükakçay
Soru Açıklaması
60.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack
Obama’nın 2016 yılının Mart ayında diplomatik
ilişkileri normalleştirme kapsamında gerçekleştirdiği
ziyaretle birlikte seksen sekiz yıl sonra ilk kez
bir Amerikan başkanı tarafından ziyaret edilen ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Küba
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.