logo
KPSS 2016
GENEL YETENEK
1.
Çocuk eğitiminde bir disiplin yöntemi olarak cezanın
nasıl ve ne zaman kullanılacağı önemli bir tartışma
konusu olmuştur. Kimileri cezanın ---- etkisinden söz
ederken kimileri tam tersine cezanın suçu ---- ve
yeniden işlemeye götürdüğünü iddia ederler.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" caydırıcı – kabullenmeye
Soru Açıklaması
2.
Söz oyunlarından uzak bir şiiri vardır şairin. Onun
içtenliği yalınlığa götürür şiirini, yalınlığı da çarpıcılığa.
Konuşur gibi şiir söylemek her babayiğidin harcı değildir.
Sözün balını bulup çıkarmak, gerçek şairin işidir.
Böylece o, hemen her şiirinde gerçek bir şair olmayı
başarmıştır.

Bu parçadaki altı çizili ifade ile anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kurduğu şiir diliyle güçlü bir deyişe ulaşmak
Soru Açıklaması
3.
(I) Nasrettin Hoca fıkralarında hoca; bazen karısının
kocası, bazen kendisiyle uğraşan kişinin komşusu,
bazen de meseleleri halleden kadı olarak okurun
karşısına çıkar. (II) Hoca, toplumda soruna yol açan
ancak gücünden dolayı alt edilemeyen kişilerle
mücadele eder. (III) Halk da böylece Nasrettin Hoca’nın
şahsında o kişilerle baş etmiş olur. (IV) Ancak
Türkiye’de kendisine atfedilen fıkralarda Nasrettin
Hoca’nın siyasi erke ya da figüre karşı geldiğini
göremiyoruz. (V) O, Timur’dan sonraki dönemlerde
kimlerin alt edileceği konusunda bize ipucu veren değil,
komşusu veya karısıyla uğraşan bir tip olarak
gösteriliyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" V. cümlede, hocanın gelenekle kurduğu ilişkiden bahsedilmiştir.
Soru Açıklaması
4.
(I) 19. yüzyılın başlarında Osmanlı donanmasında
eğitimini tamamlayamamış leventlerin çok olması
denizcilikte ileri olan kimi ülkelerin iştahını kabartmıştı.
(II) Osmanlı, düşmanın güçlü atışlar yapan büyük
yelkenli gemilerine karşı koymak üzere kadırgalarını
güçlendirmeye çalışıyordu. (III) Donanmaya mali desteği
arttırmak maksadıyla olağanüstü tedbirler alınmış,
eyalet merkezlerine elçiler gönderilmişti. (IV) Elçilerin
getirdikleri mektupların içeriklerinden; onların söz ve
tavırlarından halk pek hoşlanmamıştı. (V) Osmanlı’nın
denizdeki rakipleri, ticaret yollarının kesilmesi hâlinde
Osmanlı donanmasına öldürücü darbenin vurulacağını
düşünüyordu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
neden - sonuç ilişkisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
5.
(I) Yunanlılar insan vücudunu tasvir etme konusunda
hayranlık uyandıran bir ölçü ortaya koydular. (II) Klasik
Dönem heykeltıraşları insan vücudunu gerçekçi ve
doğal görünüşüyle betimleme sanatını mükemmel hâle
getirdiler. (III) Bu dönem heykelleri güzellik ve
durağanlıklarıyla dikkat çekiyordu. (IV) Zamanla yüz
ifadelerini ve duyguları gösterme konusunda maharet
kazandılar ve ünlü insanların tanınabilir portrelerini
yapmaya başladılar. (V) Arkaik Dönem’de ise basit,
geleneksel tarzda ve Mısır sanatını taklit ederek
heykellerini oluşturdular. (VI) Bu heykellerdeki figürler
sol bacak önde, kollar iki yanda olmak üzere ayakta
dimdik durur hâlde, yüzde de hafif bir tebessümle
betimlendiler.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden
sonra düşüncenin akışına uygun olarak “Bu konudaki
yeteneklerini göstermek için Tanrı figürleri ve spor
etkinliğinde bulunan ünlü erkek figürlerini, özellikle
gladyatörleri kullandılar.” cümlesi getirilebilir?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
6.
(I) Şiirdeki modernizm, sanayi toplumunun ortaya çıkış
sürecinde, hayatın geleneksel olarak algılanmasının
yetersizleşmesiyle kendini gösterdi. (II) İnsanlık tarihine
bakıldığında yaşam şartlarının değişmesindeki en
keskin dönüşümlerden birinin sanayileşme olduğu
görülür ve modern şiirin sanayileşmeye eş zamanlı bir
süreci izlemiş olması da anlaşılabilir bir durumdur.
(III) Yani modern şiir, yeni yaşama düzeninin birbirine zıt
renklerini başlangıçtan itibaren daima içinde taşımıştır.
(IV) Geçen yüzyılda birbirine uzak sınıflardan gelen,
farklı geleneklere sahip insanların şehirlerde bir arada
yaşamaya başlamaları ve böylece birbirlerinin yaşama
biçimlerine tanık olmaları, modern şehir hayatının
başlangıcı olarak görülmektedir. (V) Baudelaire ve
Rimbaud’nun ürünleri hem bu karmaşayı yansıtmış hem
de kendisine bir dünya kurarak şiir yoluyla bu karmaşayı
aşma çabasını getirmiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
7.
I. Bu indirgeme ve ayrıştırma beşerî ilişkileri
tanımlamada da yol gösterici olmuştur.
II. Adam Smith’in Ulusların Zenginliği adlı eserinde iş
yönetimi ile ilgili önerilerinin insan yönetimine
aktarılması da bunun bir örneğidir.
III. Daha çok el yordamıyla yürütülen, ağırlıklı olarak
insanın fiziksel gücüne dayalı işler, 1770’li yıllarda
önemli bir değişime uğramıştır.
IV. Smith, üretim sürecindeki işleri basite indirgemiş
ve temel görevlere ayırmıştır.
V. Genelde yönetim, özelde ise insan yönetimi
zamanla değişen bu içerikten önemli ölçüde
etkilenmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün
oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan
üçüncü olur?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
8.
Hayalleri süsleyen kent New York ,I bana göre baharda

gezilmeli. Kışın rahatsız edecek kadar soğuk; yazın
nemli ,II çok sıcak. Baharın ılık ,III serin günlerinde
üşümeden ,IV terlemeden ,V yazın turist kalabalıkları
arasında ezilmeden New York’u gezmek en doğrusu.

Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisinin
işlevi diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
9.
(I) Hancının ihsan ettiği şövalye unvanı, destanlar
dünyasında hiç bir değer taşımaz. (II) Kahramanımız
artık bu kubbe de hoş bir seda bırakmak amacındadır.
(III) Birşeyler yaptığını vehmetmektedir. (IV) Gerçekte
ise yanlız kendisinin yaşadığı bir iç dramın ana
karakteridir. (V) Hiç kimse onun dünyasına izni olmadan
girmek istemez.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
yazım yanlışı yoktur?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
10.
Hareketlerini bitirdikten sonra vücudunun her tarafını
güneşte döndüre döndüre siyahlatıyor, sonra denize
atlıyor, kurbağalama yüzerek epeyce açılıyordu.

Bu parçada kimi sözcüklerin yapısıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" “kurbağalama” sözcüğünde fiilden fiil yapım eki kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
logo
KPSS 2016
GENEL YETENEK
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlüsü düşmüş bir
kelime yoktur?
Doğru Cevap: "A" Bizimkiler son iki yılda çok kayıp vermişti, Cemal Nadir bu kayıpların en büyüğüydü.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “fena” sözcüğü
diğerlerinden farklı türdedir?
Doğru Cevap: "B" Fena halde kızgın olan çocuk, bütün oyuncaklarını döktü.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlamasının
unsurlarından biri cümle biçimindedir?
Doğru Cevap: "E" Düşman şehre yaklaşıyor haberi, kelimenin tam anlamıyla tarifsiz bir panik içindeki halk arasında hızla yayılıyordu.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çıkma (ayrılma)
durumu eki diğerlerinden farklı bir işlevde
kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" O adam bildiğimiz serseri takımından, ona laf anlatmak boş bir çaba.
Soru Açıklaması
15.
(I) Sınıftaki çocuklar kendisinden yaşça büyüktü.
(II) Kızlar saçlarını enseden renkli tokalarla
bağlamışlardı. (III) Yırtık pırtıktı çoğunun ayakkabıları.
(IV) Ama okula başlamış olmaktan dolayı neşelerine
diyecek yoktu. (V) Ağız sulandıran bir oyun coşkusuyla
birbirlerinin peşine düşmüşlerdi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir sözcüğün yapısındaki iyelik eki çıkarıldığında
cümlenin anlamı bozulmaz?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
16.
Eski dergileri karıştırmaktan hoşlanır mısınız? Ben vakit
buldukça artık birer silik hatıra olan bu dergilerin
yapraklarını çevirmekten büyük bir zevk duyarım.
Bundan daha eğlendirici, daha düşündürücü bir şey
olamaz. İnsan neler öğrenmez ki eski dergilerden!
Bilmem hangi meseleyi ilk defa sizin ortaya
koyduğunuzu sanırsınız. Fakat bir bakarsınız, bundan
yıllar öncesinde o konu üzerine yazılmış çizilmiş zaten.
Sevdiğiniz bir Fransız veya İngiliz yazarından bir şeyler
çeviriyorsunuz, görüyorsunuz ki bu işi de sizden şu
kadar yıl önce yapmışlar. Ama iş bununla kalmıyor, eski
dergilerin insana öğrettiği daha başka şeyler de var.
Bunlar bizden önce gelip geçen kuşakların çağdaşları
üzerine çoğu zaman söyledikleri şeylerdir. Yıllar sonra
bunları okurken şaşırıp kalırsınız.

Bu parçaya göre eski dergileri okumakla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Okuyan kişinin yazma kabiliyetini geliştirmesine yardımcı olur.
Soru Açıklaması
17.
Fransa’nın Normandiya bölgesinde St. Michel
Manastırı’nı taşıyan adacık, okyanus suları gelgit
sonrası çekilince karayla birleşiyor. Sabah vakitlerinde
kumlar üstünde zorlu bir yürüyüşten sonra adaya
gelenler, ikindi vakti sular etrafı basmadan dönmek
zorundalar. Yoksa St. Michel tepesi bir anda adaya
dönüşüyor ve dünya ile bağlantısını koparıyor. Bu
yüzden eski çağlarda, doğaya yabancı olan birçok
insanı saniyede bir metre yayılma hızına sahip olan
denizin yuttuğu anlatılır. Bu yolculukta ziyaretçileri
bekleyen bir diğer tuzak da kımıldayan ve böylece
insanı içine çeken kumlar. Kumların tehlikesini
hissedebilmek için adaya yalın ayak gitmek
gerekiyor. ---- .

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre
getirilebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bütün bu koşullar macera tutkunlarına adeta davetiye çıkarıyor
Soru Açıklaması
18.
Şiirde iç yapının dış yapıdan ayrılmadığı, içeriğin biçimle
var olduğu bilinen bir gerçektir. Oysa şiir çevirilerinde
söylenen şeyin, söylenişten ayrı olarak ele alındığını
görmekteyiz. Şiiri sadece konuda, temada ve anlamda
aramanın şiir sanatıyla ilgisi yoktur. Gerçek olan şudur
ki söylenen ne olursa olsun, şiir söyleyişsiz olmuyor.
Hepimizin bildiği gibi, düzyazıyı da şiiri de sözcüklerle
yazarız. Sözcükler, her ikisinin de ögeleridir. O hâlde
nasıl oluyor da insanların birbirleriyle anlaşmasını
sağlayan gündelik sözcükler, kimi dizelerde bu özelliğini
kaybederek büyüleyici oluyor, bizi şiirin kendine özgü
dünyasına götürüyor?

Bu parçaya göre şiirle ilgili yanlış anlayış
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Anlam ve içeriğin şiirin kurucu ögesi olduğunun düşünülmesi
Soru Açıklaması
19.

19. - 20. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.


Macar besteci Bela Bartok, temsil ettiği hümanist
anlayışla sadece Macaristan’ın değil, tüm ülkelerin
sanatsal gelişimine ışık tutmuştur. Bestecilerin halk
müziğinden yararlanması konusunda Bartok’un
söylediği şu sözler, onun sanat anlayışını âdeta özetler:
“Halk müziğinin sağladığı gereçlerden yararlanılması,
bunların oldukları gibi ya da benzetme yoluyla evrensel
veya yabancı eğilimleri olan eserlere rastgele
serpiştirilmesi değildir. Bestecinin bu gereçlerdeki özü
ve anlatımı kişisel üslubuna sindirebilmesidir. Bu yüzden
bestecinin halk müziğiyle haşır neşir olması; bu müziğin
dilini ve anlatımını kendi ana diliymiş, kendi
anlatımıymış gibi rahatlıkla kullanabilecek hüneri elde
etmesi gerekir.” Kuşkusuz bu görüş, kaynağını halk
müziğinde bulan ulusal renklere duygusal bir yaklaşımı
değil, bilimsel verilerin içselleştirilmesinden doğan
yaratıcı bir yaklaşımı öngörmektedir.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Bela
Bartok’un müzik tarihindeki önemini belirtmektedir?
Doğru Cevap: "B" Evrensel ölçekte geçerli bir bakış açısı getirmesi
Soru Açıklaması
20.
Bela Bartok’a göre halk ezgilerinden yararlanmanın
asıl ölçütü ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Sanatçının bireysel tarzıyla bütünleştirilerek özgün bir değer taşımalıdır.
Soru Açıklaması
logo
KPSS 2016
GENEL YETENEK
21.

21. - 23. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.


(I) Sinir kodu, beynin işlenmemiş duyusal verileri
algılayan; anılara, kararlara ve anlamlara
dönüştürmesine yardımcı olan yazılım, algoritma ya da
yasalar dizisidir. (II) Nörobilimcilerin, beynin gizli dili olan
sinir kodunu hiçbir zaman insanların düşüncelerini
izinsiz okumaya yetecek kadar çözemeyeceklerine
inanıyorum. (III) Bu kod tam anlamıyla çözülebilseydi
prensipte bilimciler zihni hassas bir doğrulukla
izleyebilir, yönlendirebilirlerdi. (IV) Bir şüphelinin zihni
taranarak geçmiş suçlara dair anıları ve geleceğe dair
planları araştırılabilirdi. (V) Sorun şu ki tüm beyinler belli
birtakım genel prensiplere göre işlese de her insanın
kendi geçmişiyle şekillenmiş olan sinir kodu, “kişiye
özel” yapıdadır. (VI) Benim aşk, savaş ya da bilgisayar
kavramımı oluşturan kalıplarla sizinkiler birbirinden
farklıdır. (VII) Beynimin bu belirli bilgileri nasıl
şifrelediğini bilmenin tek yolu, her bir sinirin alışverişini
algılayabilecek binlerce, hatta milyonlarca elektrot
aracılığıyla aktivitelerini izlemek olurdu. (VIII) Aynı anda
benim de size ne düşündüğümü, olabildiğince doğru bir
şekilde aktarmam gerekirdi.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap
olarak söylenmiş olabilir?
Doğru Cevap: "A" İnsan düşüncelerini anlamlandırma konusunda yapılan nörobilim çalışmalarının geldiği nokta nedir?
Soru Açıklaması
22.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" VI. cümlede bir iddia, nedeniyle birlikte verilmiştir.
Soru Açıklaması
23.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bireysel farklılıkların nedeni açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "B" V
Soru Açıklaması
24.

24. - 26. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.


(I) Sanat dünyasında bazen bir an gelir, bir dâhi ortaya
çıkıp uzun yıllar kendisinden söz ettirir. (II) Tarihin
yıldızının parladığı bir an, gelecekteki on yılların ve
yüzyılların da belirleyicisi olur. (III) Nasıl ki atmosferdeki
bütün elektrik akımı bir paratonerin ucunda
bulunuyorsa en küçük bir zaman dilimine bile inanılmaz
sayıda çok tarihsel olay sığdırılmıştır. (IV) Başka
zamanlarda kendi hâlinde, peş peşe ve yan yana
gelişen olaylar, her şeyi belirleyen ve her şeye karar
veren o bir tek anlık zaman dilimi içine sıkışıverir.
(V) Tek bir evet, tek bir hayır, bir anlık erken davranma
ya da bir anlık geç harekete geçme, bu ânı, yüzlerce
kuşak da geçse, asla geri getiremez ve bu, yitirilen an,
bireyin ve ulusların yaşamını ve hatta bütün bir
insanlığın yazgısını belirler.

Bu parçadaki altı çizili sözcük aşağıdakilerden
hangisine gönderme yapmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Ânı yakalamaya
Soru Açıklaması
25.
Bu parçadaki V. cümleden aşağıdakilerin hangisi
kesin olarak çıkarılabilir?
Doğru Cevap: "E" Tarihî ânı yakalayamama yaşamda ve kaderde izler bırakacaktır.
Soru Açıklaması
26.
Bu parçaya göre tarihî anlar için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Bireylerin ve toplumların tarihinde tekrar eden tarihî anlar vardır.
Soru Açıklaması
27.
27. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir araştırma görevlisi A, B, C, D, E, F ve G derslerinin
final sınavları programını düzenlemekten sorumludur.
Bu derslerden üçünü Nil Hoca, dördünü Orhan Hoca
vermektedir. Araştırma görevlisi tarafından bu derslerin
sınavları aynı hafta içinde pazartesi başlayıp cuma
bitecek şekilde düzenlenmiştir. Sınav takvimine ilişkin
kimi bilgiler şu şekildedir:
 Bir hocanın bir günde sadece tek bir dersinin
sınavı vardır.
 Orhan Hoca’nın verdiği tüm derslerin sınavları art
arda günlerde olacaktır.
 B dersinin sınavı salı günü olacaktır.
 Çarşamba günü sadece F dersinin sınavı
olacaktır.
 A ve D derslerinin sınavları aynı gün olacaktır.
 Cuma günü yapılacak iki sınavdan biri C dersinin
sınavıdır.
 E dersinin sınavının olduğu gün Orhan Hoca’ya ait
bir dersin sınavı yoktur.

Buna göre,
I. A
II. B
III. C
derslerinden hangileri Nil Hoca tarafından veriliyor
olabilir?

 
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdaki derslerden hangileri kesinlikle aynı hoca
tarafından verilmektedir?
Doğru Cevap: "B" B ile F
Soru Açıklaması
29.
 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" B dersinin sınavı, E dersinin sınavından önce olacaktır.
Soru Açıklaması
30.
B ile C derslerinin aynı hoca tarafından verildiği
biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesin olarak
doğrudur?
Doğru Cevap: "E" G dersi Nil Hoca’ya ait olup sınavı cuma günü olacaktır.
Soru Açıklaması
logo
KPSS 2016
GENEL YETENEK
31.


işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 8/3
Soru Açıklaması
32.


işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
33.


işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 0
Soru Açıklaması
34.
Doğru Cevap: "C" 0,3
Soru Açıklaması


işleminin sonucu kaçtır?
35.
 A, B ve C birer rakam olmak üzere,olduğuna göre, toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 14
Soru Açıklaması
36.


olduğuna göre, a kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
37.
a ve b birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere,olduğuna göre,  toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
38.


olduğuna göre, x kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 4/3
Soru Açıklaması
39.


ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Doğru Cevap: "A" 1-x
Soru Açıklaması
40.
a-b<a.b<0

eşitsizliğini sağlayan a ve b gerçel sayıları içinifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
logo
KPSS 2016
GENEL YETENEK
41.


eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
42.
Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonueşitliğini sağlıyor.

Buna göre, f(a)=a eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "B" -1
Soru Açıklaması
43.
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
a, b ve c pozitif tam sayılar olmak üzere,ifadesi çift sayıdır.

Buna göre,

I.   a.b

II.   a+c

III.   a+b+c

ifadelerinden hangileri kesinlikle çift sayıdır?
44.
Ardışık beş pozitif tam sayının toplamı biçiminde
yazılabilen bir sayıya “beşli sayı” deniliyor.

Buna göre, iki basamaklı kaç tane beşli sayı vardır?
Doğru Cevap: "C" 17
Soru Açıklaması
45.
Toplam 29 kişiden oluşan bir turist kafilesi boş olan
A ve B araçlarına biniyor. Bu durumda A aracındaki
turistlerin yaşlarının ortalaması 40, B aracındaki
turistlerin yaşlarının ortalaması ise 50 oluyor.
Daha sonra A aracından 3, B aracından 2 turist iniyor.
A aracından inenler B aracına, B aracından inenler de
A aracına biniyor. Son durumda, A ve B araçlarındaki
turistlerin yaşlarının ortalaması sırasıyla 41 ve 48
oluyor.

Buna göre, başlangıçta A aracına kaç turist
binmiştir?
Doğru Cevap: "E" 17
Soru Açıklaması
46.
Ferhan, gideceği yolun beşte ikisini sabit bir hızla
10 dakikada yürüyor. Kalan yolu ise başlangıçtaki
hızının dörtte üçüne eşit bir hızla katediyor.

Ferhan’ın yavaş yürüdüğü mesafe hızlı yürüdüğü
mesafeden 480 metre fazla olduğuna göre, Ferhan
yavaş yürüme hızıyla bir dakikada kaç metre yol
almıştır?
Doğru Cevap: "A" 72
Soru Açıklaması
47.
Bir kasap 50 kilogram tavuk etini % 20, 10 kilogram
dana etini ise % 50 kârla satarak her iki satıştan da eşit
miktarda kâr elde etmiştir.

Buna göre, tavuk etinin kilogram satış fiyatının dana
etinin kilogram satış fiyatına oranı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 2/5
Soru Açıklaması
48.
A ve B kamyonları bir inşaat alanına her seferinde
sırasıyla 12 ve 16 ton kum taşımaktadır. Bu inşaat
alanına A kamyonunun taşıdığı kumun toplam ağırlığı,
B kamyonunun taşıdığı kumun toplam ağırlığının iki
katıdır.

Bu iki kamyon inşaat alanına toplam 44 sefer
yaptığına göre, A kamyonunun yaptığı sefer sayısı
B kamyonunun yaptığı sefer sayısından kaç fazladır?
Doğru Cevap: "E" 20
Soru Açıklaması
49.
Yalnızca mavi ve kırmızı topların bulunduğu bir kutudaki
kırmızı topların sayısı, mavi topların sayısının 2/5’ine
eşittir. Bu kutuya 1 tane mavi ve 3 tane kırmızı top
ekleniyor. Bu durumda, kutudaki kırmızı topların sayısı
tüm topların sayısının 1/3’üne eşit oluyor.

Buna göre, başlangıçta kutuda kaç top vardır?
Doğru Cevap: "B" 35
Soru Açıklaması
50.
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
Kerem’in yaşı; Mecnun’un yaşının 2 katına, Leyla’nın
yaşının ise 3 katına eşittir. Kerem’in yaşı, Leyla’nın
yaşının 2 katı olduğunda Mecnun 15 yaşında olacaktır.

Buna göre, Leyla’nın bugünkü yaşı kaçtır?
logo
KPSS 2016
GENEL YETENEK
51.
Her öğrencinin piyano, keman veya gitar
enstrümanlarından en az birini çalabildiği bir sınıfta
24 öğrenci vardır. Bu sınıfta keman çalabilen
öğrencilerin sayısı, yalnızca gitar çalabilen öğrencilerin
sayısının 2 katına eşittir.

Bu sınıfta piyano çalabilen fakat keman çalamayan
öğrenci sayısı 9 olduğuna göre, keman çalabilen
öğrenci sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
52.
A={1, 2, 3, 4, 5}

kümesinin elemanları kullanılarak rakamları birbirinden
farklı 3 basamaklı doğal sayılar yazılıyor.

Buna göre, bu sayılardan kaç tanesi 3 ile tam
bölünür?
Doğru Cevap: "C" 24
Soru Açıklaması
53.
53. - 54. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Nevzat, 1’den 15’e kadar olan doğal sayıları aşağıda
verilen kurallara göre gruplara ayırıyor.
 Her sayı yalnızca bir grupta yer alır.
 Her grupta, o gruptaki sayıların her birine tam
bölünen bir sayı bulunur.
Örneğin, bir gruptaki sayılar 1, 3 ve 15 olabilir, çünkü
15 sayısı bu gruptaki sayıların her birine tam bölünür.

Buna göre, Nevzat’ın oluşturduğu bir grupta en fazla
kaç sayı bulunabilir?
Doğru Cevap: "C" 6
Soru Açıklaması
54.
Nevzat bu sayıları, her birinde en fazla iki sayı bulunan
sekiz gruba ayırıyor.
Buna göre, 2 sayısı ile aynı grupta bulunan diğer
sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 10
Soru Açıklaması
55.
55. - 56. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir araç kiralama şirketinin A, B ve C marka araçları
vardır. Şirketin sahip olduğu araçların sayılarının bu
markalara göre dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte
gösterilmiştirBu şirketin toplam 192 aracı vardır.

Buna göre, şirketin B marka araçlarının sayısı
A marka araçlarının sayısından kaç fazladır?
Doğru Cevap: "A" 32
Soru Açıklaması
56.
Bu şirket 7 tane daha B marka araç alıyor. Böylece B
marka araçlarının sayısı ile C marka araçlarının sayısı
eşit oluyor.

Buna göre, son durumda şirketin toplam kaç aracı
vardır?
Doğru Cevap: "C" 175
Soru Açıklaması
57.
Bir matematik öğretmeni, alanları 1 birimkare olan
düzgün altıgenlerin bazılarının bir kısmını şekildeki gibi
boyayarak  sayısını resmetmiştir.

Buna göre, boyalı  sayısının alanı kaç
birimkaredir?
Doğru Cevap: "C" 10
Soru Açıklaması
58.


Şekildeki boyalı ABE ve ECD üçgenlerinin alanları
eşittir.

Buna göre, x kaç birimdir?
Doğru Cevap: "D" 16
Soru Açıklaması
59.


Yukarıdaki verilere göre, x kaç birimdir?
Doğru Cevap: "E" 2kök6
Soru Açıklaması
60.


Bu karıncaların bulundukları B ve C noktaları
y=kx doğrusu üzerinde olduğuna göre, A ve C
noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.