logo
TYT 2018
FEN BİLİMLERİ
1.
Bilimsel bilgiye ulaşmak için;
I. deney,
II. gözlem,
III. akıl yürütme
eylemlerinden hangileri kullanılabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
3.
Ahsen, tamamen su dolu bir taşırma kabına suda
çözünmeyen K ve L katı cisimlerini ayrı ayrı yavaşça
bıraktığında; her ikisinin eşit hacimde su taşırdığını
gözlemliyor.
Ahsen’in bu gözlemine göre;
I. K ve L cisimlerine suyun uyguladığı kaldırma
kuvvetleri eşittir.
II. K ve L cisimlerinin hacimleri eşittir.
III. K ve L cisimlerinin özkütleleri eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
4.
Hava sıcaklığının deniz suyu sıcaklığından yüksek
olduğu bir yaz günü, Akdeniz sahilinde deniz kenarında
oynamakta olan bir çocuk, denizden bir kova su alıyor.
Deniz suyunun homojen olduğu bilindiğine göre,
deniz suyu ve kovadaki su ile ilgili;
I. Bir kova su aldığı anda kovadaki suyun öz ısısı
denizdeki suyun öz ısısına eşittir.
II. Kovadaki suyun ısı sığası denizdeki suyun ısı
sığasına eşittir.
III. Kısa bir süre sonra kovadaki suyun sıcaklığı deniz
suyunun sıcaklığına göre daha fazla artacaktır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
5.
Elektriksel olarak nötr olmadığı bilinen K, L ve M iletken
küreleri ayrı ayrı birbirlerine yaklaştırılıyor. Küreler arası
elektriksel etkileşmelerden dolayı K küresinin L küresini
ittiği, L küresinin ise M küresini çektiği gözleniyor.
Buna göre, kürelerin yüklerinin cinsleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?
Doğru Cevap: "E" K küresi Pozitif / L küresi Negatif / M küresi Negatif
Soru Açıklaması
6.
Aydınlanma ile ilgili kavramlardan; ışık şiddetinin birimi
cd, ışık akısının birimi lm ve aydınlanma şiddetinin birimi
lüx’tür.
Buna göre;
I. kaynağın ışık şiddeti,
II. toplam ışık akısı,
III. aydınlanma şiddeti
değişkenlerinden hangilerinin büyüklüğü ışık
kaynağına olan uzaklığa bağlı olarak değişir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız III
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "E" II, III ve IV
Soru Açıklaması
8.
I. Kütlenin korunumu kanunu
II. Sabit oranlar kanunu
III. Katlı oranlar kanunu
Yukarıdaki kimya kanunlarından hangileri Dalton
Atom Kuramı ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
4Be, 6C, 9F elementleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Atom yarıçapı en büyük olan element Be’dir
Soru Açıklaması
10.
NaCl, HCl, Cl2 maddelerindeki atom veya
iyonlar arası bağ türleri aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

( 1H, 11Na, 17Cl )
Doğru Cevap: "A" NaCl İyonik / HCl Polar Kovalent / Cl2 Apolar Kovalent
Soru Açıklaması
logo
TYT 2018
FEN BİLİMLERİ
11.
Sıvıların buhar basıncı ve kaynama sıcaklığıyla ilgili,
I. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı büyük olan sıvının
kaynama sıcaklığı da büyüktür.
II. Ağzı açık bir kapta sıvının buhar basıncı atmosfer
basıncına eşit olduğunda sıvı kaynamaya başlar.
III. Sıcaklık arttıkça sıvının buhar basıncı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
12.
Mürekkeplerle ilgili,
I. Renklendirici olarak pigment ya da boya içerirler.
II. Kolay kurumaları amacıyla çözücü olarak sudan
daha uçucu organik sıvılar kullanılabilir.
III. Uygulanan yüzeye tutunmaları için bağlayıcı
içerirler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
13.
Sıvı hâlde bulunan aşağıdaki maddelerden üç ayrı kapta
100’er mL yer almaktadır.
I. kap : C2H5OH (etanol)
II. kap : CCl4 (karbon tetraklorür)
III. kap : C6H14 (heksan)
Daha sonra her bir kaba aynı koşullarda 100’er mL saf
su ilave edilmiştir.
Buna göre kaplardan hangilerinde homojen bir
karışım oluşur?
(Su ve etanol polar, karbon tetraklorür ve heksan apolar
moleküllerdir.)
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
14.


Yukarıda verilen bileşik-hidrokarbon türü
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
15.
Bir grup öğrenci proje çalışması kapsamında “Işığın,
patates bitkisinin filizlenmesi üzerinde olumlu etkisi
vardır.” görüşünü ileri sürerek araştırmaya
başlıyor. Öğrencilerin bu amaçla yaptığı çalışmaların
aşamaları aşağıda verilmiştir.
 10 adet patates alınarak her biri uzunlamasına
ikiye kesilmiştir.
 Her bir patates parçasının üzerindeki göz bölgeleri
sayılıp kaydedilmiştir.
 Her bir patates parçasının alt kısmı, ıslatılmış kağıt
havlulara sarılmış ve kesik kısımları üste gelecek
şekilde şeffaf naylon torbalara yerleştirilmiştir.
 Naylon torbaların ağızları kapatılarak üzerlerine
toplu iğneyle eşit sayıda delik açılmıştır.
 Bu şekilde hazırlanan patateslerden yarısı ışık
alan yarısı da karanlık ortama konulup
diğer koşullar özdeş tutulmuştur.
 Öğrenciler bir hafta sonra naylon torbaların
ağızlarını açarak her bir patates parçasının
üzerindeki filizleri sayarak kaydetmişlerdir. Bu
çalışmayı üç kez tekrarlamışlardır.
 Bulgularına göre ışığın, filizlenmeyi olumlu yönde
etkilediğini kaydetmişlerdir.
Öğrencilerin bu proje çalışmasında aşağıdakilerin
hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Teori oluşturma
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki şekilde hücre zarında gerçekleşen iki farklı
taşıma olayı gösterilmiştir.Bu taşıma olaylarıyla ilgili,
I. Madde geçişleri derişim farkına göre kendiliğinden
gerçekleşir.
II. Zar proteinleri işlev görür.
III. Hücre tarafından enerji harcanarak gerçekleşir.
ifadelerinden hangilerinin her iki taşıma şekli
için ortak olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
17.
“Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması bir
hayvanın kuş olduğunun kanıtı sayılır?”
Bu sorunun yöneltildiği bir öğrenci, aşağıdakilerden
hangisini işaretlerse soruyu doğru cevaplamış olur?
Doğru Cevap: "E" Vücutlarında tüylere sahip olma
Soru Açıklaması
18.
Soğan kökü hücrelerinde hücre bölünmesi
incelenirken aşağıdaki olaylardan hangisiyle
karşılaşılmaz?
Doğru Cevap: "E" Sitokinezin boğumlanmayla gerçekleşmesi
Soru Açıklaması
19.
Meyve sineklerinde eşey kromozomları dişilerde XX,
erkeklerde XY'dir. Göz renginden sorumlu gen, X
kromozomu üzerinde yer alır. Kırmızı göz renginden
sorumlu alel (R), beyaz göz renginden sorumlu alele (r)
baskındır.
 Laboratuvarda yapılan bir deneyde kırmızı gözlü
bir dişi, beyaz gözlü bir erkekle çaprazlanarak F1
dölü (kırmızı gözlü erkek ve dişi, beyaz gözlü
erkek ve dişi bireyler) elde edilmiştir.
 Deneyin ikinci aşamasında ise F1
dölünden alınan
kırmızı gözlü erkek ve dişi birey çaprazlanarak F2
dölü elde edilmiştir.Bu deneye göre,
I. F1
dölündeki beyaz gözlü erkek ve dişi bireylerin
oranı yaklaşık olarak birbirine eşittir.
II. F2
dölünde beyaz gözlü bireylerin ortaya çıkması
beklenmez.
III. F2
dölünde göz rengi fenotipinin cinsiyetler
arasında dağılım oranı bakımından farklılığın
olması beklenir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
20.
Tropikal Yağmur Ormanları biyomuyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ekvator çevresinde yer aldığından, bu biyomdaki bitki türleri arasında ışık için rekabet şiddetli değildir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

TYT 2018 ( Temel Yeterlilik Testi ) Fen Bilimleri Soruları Çöz.