logo
TYT 2018
SOSYAL BİLİMLER
1.
Ammianus, ''Hunlar piyade olarak savaşmaya hiç alışkın
değillerdi. Şaşılacak kadar uzak mesafelere attıkları ve
demir kadar sert ve öldürücü sivri kemikten uçlu oklarını
atmada gösterdikleri maharete hiç kimse erişemezdi...
Hunlar iyi savaşçılar olup yay ve kement kullanmakta
eşsizdirler.'' demiştir.
Yalnız bu bilgiye göre Hunlarla ilgili olarak;
I. orduda onlu sistemi oluşturdukları,
II. savaş aletlerini etkin kullandıkları,
III. savaşlarda hilal taktiğini uyguladıkları
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
2.
Gazneli hükümdarı Sultan Mahmut, bir gün mezâlim
divanında iken; bir tacir, Şehzade Mesut’un kendisinden
altmış bin dinarlık kumaş aldığından ancak parasını
ödemediğinden şikâyet eder. Tacirin, hakkını aramak
istediğini dile getirmesi üzerine Sultan Mahmut, taciri
haklı bulur ve alacağının hemen ödenmesini emreder.
Gazneli Devleti'nde yaşanan bu durumla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Sultanın gerektiği durumlarda yargı kararı verebildiği
Soru Açıklaması
3.


1340’larda Osmanoğullarının egemenlik alanını
gösteren bu haritaya göre aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Osmanoğullarının Rumeli'ye geçtiği
Soru Açıklaması
4.
Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan millî
cemiyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Ülkede yeni bir rejim kurmayı amaçlamışlardır.
Soru Açıklaması
5.
II. Meşrutiyet Dönemi’nde İttihat ve Terakki Cemiyeti,
toplumsal bütünlüğü sağlamak için ortak bir eğitim
sistemine geçmek amacıyla çalışmalar yapmıştır.
II. Meşrutiyet Dönemi’nde sonuç alınamayan bu
girişim Cumhuriyet Dönemi’ndeki hangi düzenleme
ile başarıya ulaşmıştır?
Doğru Cevap: "A" Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıda, bir yörenin bazı doğal ve beşerî özellikleri
verilmiştir.
 Günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır.
 Kış mevsiminde karın yerde kalma süresi uzundur.
 Sıcaklık farklarının fazla olması yörenin enerji
ihtiyacını artırmaktadır.
 Yaz sıcaklıklarına bağlı olarak tarımda sulamaya
duyulan ihtiyaç fazladır.
Bu özellikler Coğrafya’nın aşağıdaki hangi alt dalı ile
daha fazla ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Klimatoloji
Soru Açıklaması
7.
I. Nüfusun ülke içinde dengeli dağılması
II. Beslenme sorunlarının yaşanması
III. İşsizlik sorunlarının artış göstermesi
IV. Yaşlı nüfus oranının artması
Yukarıdakilerden hangileri, bir ülkede hızlı nüfus
artışı sonucu oluşabilecek durumlar arasında
gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda, Türkiye’de bir il merkezine ait yıllık ortalama
yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştirGrafikteki bilgiler dikkate alındığında bu il
merkezinin aşağıdakilerden hangisi olduğu
söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Kayseri
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu
renkle gösterilmiştir.Bu alanlardan hangileri yüksek dağlık bölgeler
arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" IV ve V
Soru Açıklaması
10.
I. Sahra’nın güneyindeki ülkelerde 1984-1985
yıllarında görülen kuraklığa bağlı olarak
1 milyonun üzerinde insanın açlıktan hayatını
kaybetmesi
II. 2004 yılında depreme bağlı olarak gelişen ve
Hint Okyanusu’nda etkili olan dev tsunaminin kıyı
kesiminde 200 binden fazla insanın hayatını
kaybetmesine neden olması
III. Muson Asyası’nda 2004 yılının haziran ve temmuz
aylarında meydana gelen aşırı yağışlar sonucu
300 kişinin yaşamını yitirmesi ve binlerce kişinin
ise çeşitli şekillerde zarar görmesi
IV. Şili’de 2010 yılının şubat ayında meydana gelen
8,8 büyüklüğündeki depremde 524 kişinin hayatını
kaybetmesi ve binlerce kişinin evsiz kalması
Farklı zamanlarda meydana gelen yukarıdaki doğal
afetlerden hangilerinin oluşumunda iklimin etkisi
daha fazladır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
logo
TYT 2018
SOSYAL BİLİMLER
11.
Sokrates bilgeliği tanımlarken onun özelliğinin her şeyi
bilmek değil, neyi bilip neyi bilmediğini bilmek olduğunu
söyler. Bu bakımdan felsefe bilgelik arayışı diye de
tanımlanır. Felsefe öğreniminin insanlara kazandıracağı
önemli özelliklerden biri de, insanların bildikleri konuda
konuşmayı, bilmediklerindeyse susmayı öğrenmeleri
olacaktır. Bu özelliği kazanan kişi fikri sorulduğunda
bilmediği bir konuda insanları yanlış
yönlendirmeyecektir. Örneğin biri ona "Hangi
eylemlerimiz erdemlidir?" diye sorduğunda, "erdem"
kavramının tanımına ilişkin bir bilgisi yoksa
"Bilmiyorum." deyip, karşısındakini yanlış
yönlendirmemiş olacaktır.
Bu parçada felsefenin aşağıdaki işlevlerinden
hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Kavramsal ve refleksif bilginin pratik yaşama aktarılmasını sağlamas
Soru Açıklaması
12.
İnsanların yüzyıllardan beri doğru olarak kabul ettikleri
bilgilerin bile bir gün yanlış olduğu anlaşılabilir. Örneğin
yüzyıllarca Aristoteles fiziğiyle desteklenen Batlamyus
astronomisine göre Dünya’nın evrenin merkezinde
hareketsiz bir şekilde durduğu doğru ve kesin bir bilgi
olarak kabul edilmiştir. Oysa modern çağdaki bilimsel
gelişmeler bu teorinin yanlış olduğunu gösterdi. Acaba
gelecek yüzyıllarda yeni bilimsel gelişmelerle şu anda
doğru ve kesin olarak kabul ettiğimiz Newton fiziği ve
Kepler astronomisinin de yanlış olduğu ortaya çıkabilir
mi? Bundan kuşku duymamızı kim, nasıl engelleyebilir?
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisi
tartışılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Doğru bilgi mümkün müdür?
Soru Açıklaması
13.
Beynin fotoğrafı, zihnin veya bilincin fotoğrafı değildir.
Fiziksel bir şey olmadığı için zihnin bir fotoğrafı olamaz.
Bu yüzden büyük olasılıkla kaynağı zihin olduğu için bir
inancın, düşüncenin, algının, imgelemin, arzunun ve
duygunun fotoğrafını da çekemeyiz. Çünkü zihin ve
beden birbirinden farklı iki tözdür. Düşünmemizi
sağlayan beynimiz değil zihnimizdir.
Bu parçadaki görüşler aşağıdaki varlık
anlayışlarından hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "B" Descartes’ın düalist anlayışı
Soru Açıklaması
14.
Aristoteles’e göre ahlakta bazı davranışlar amaç,
bazıları araçtır. Örneğin insanların çoğu zenginliği
arzular ve elde etmeye çalışır. Ancak onlar için
zenginlik, zenginlik olarak amaç mıdır; yoksa zenginlikle
elde etmek istedikleri başka bir amaç, mesela haz veya
ün mü söz konusudur? Bu durumda insanların
eylemlerinde peşinden koştukları iyi, kendisinden öte
herhangi bir şeyin elde edilmesi için “araç olarak
istenmeyen”dir. İşte insanın bizatihi kendisi için istediği
bu nihai iyi, mutluluğun ta kendisidir.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" Niçin diye sorulduğunda başka bir amaca işaret etmeyen eylem ahlaken iyidir
Soru Açıklaması
15.
Gazali, doğadaki nedenselliğe yönelik şüpheci bir
yaklaşım sergiler. Ona göre filozoflar, doğadaki düzeni
doğa yasası dedikleri ilkelerle açıklar. Buna göre
doğada olup biten hiçbir şey bu ilkelere aykırı olamaz.
Ancak Gazali için filozofların nedensellik dedikleri şey,
terimlerin ve bu terimlere karşılık gelen nesnelerin
birbirini gerektirmesi değil, olayların birbiri ardı sıra
gelmesinden ibarettir. Çünkü ateş ile yanma arasındaki
ilişkiye bakıldığında ateşin yakmayabileceğini düşünmek
mantıksal olarak çelişkili değildir.
Gazali’nin bu parçada nedensellikle ilgili
düşüncesini aşağıdakilerden hangisi ifade
etmektedir?
Doğru Cevap: "E" Neden ve sonuç arasında doğada zorunlu bir ilişki yoktur.
Soru Açıklaması
16.
16.-20. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersini yasal olarak almak zorunda olanlar ve
İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları
cevaplayacaktır.

“İş bitirilince Şeytan da diyecek ki: ‘Şüphesiz Allah, size
gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama
yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm
yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de hemen bana
geliverdiniz. O hâlde beni kınamayın, kendinizi kınayın.
Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız.
Şüphesiz ben, daha önce sizin, beni Allah’a ortak
koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz, zalimlere elem
dolu bir azap vardır.’” (İbrahim, 14:22)
Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sorumluluğun bireyselliği
Soru Açıklaması
17.
 

Teyemmümle ilgili olarak,
I. Abdestte farz olan yüz, el, baş ve ayakların mesh
edilmesiyle yapılır.
II. Abdesti bozan durumların hepsi teyemmümü de
bozar.
III. Gerektiğinde hem abdest hem de gusül yerine
yapılabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
18.
 “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler
de hiç şüphesiz yemek yer, çarşıda dolaşırlardı.
(...)” (Furkan, 25:20)
 “De ki: Ben size ‘Allah’ın hazineleri benim
yanımdadır.’ demiyorum. Ben gaybı da bilmem.
Size ‘Ben bir meleğim.’ de demiyorum. Ben
sadece bana gönderilen vahye uyuyorum. (...)”
(Enam, 6:50)
Mekkeli müşriklerin Hz. Muhammed’le ilgili hangi
itirazı, bu ayetlerin inişinin temel sebebidir?
Doğru Cevap: "D" Kendileri gibi bir insan olması
Soru Açıklaması
19.
“... insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve
aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp
duranlar vardır. Kendilerine, ‘Allah’ın indirdiğine uyun!’
denildiği zaman, ‘Hayır, biz babalarımızı üzerinde
bulduğumuz şeye uyarız.’ derler. Şeytan, kendilerini
cehennem azabına çağırıyor olsa da mı?”
(Lokman, 31:20-21)
Bu ayetlerde kınanan hususu en iyi ifade eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Taassup
Soru Açıklaması
20.
İslam dini, insanların ahlaklı olmalarına önem verir ve bu
konuda öğütlerde bulunur. Nitekim Hz. Muhammed’in
“Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” sözü
de bunu gösterir. Bu kapsamda İslam, bir olan Allah’a
itaat temeline dayalı bir ahlaki ve dinî birlik sağlama
vazifesini üstlenir. İnsanlar arasında bir üstünlüğün
olmadığını, Allah katındaki üstünlüğün de ancak takva
ile olabileceğini belirtir. Dolayısıyla İslam, yaratılmışlara
karşı merhametli olmayı, güvenirliği, sevgiyi, fedakârlığı,
iyi niyetli olmayı ve kötü davranışlardan uzak durmayı
tavsiye eder.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine
ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" İslam dini ahlakı, kurtuluşun yegâne yolu olarak öngörür.
Soru Açıklaması
logo
TYT 2018
SOSYAL BİLİMLER
21.
21.-25. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya
farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.

Wittgenstein Tractatus isimli kitabının ön sözünde: “Bu
kitap felsefe sorunlarını ele alıyor ve -sanıyorumgösteriyor ki bu sorunların soru olarak ortaya çıkmaları,
dilimizin mantığının yanlış anlaşılmasına dayanır.
Kitabın bütün anlamı, şuna benzer bir sözde toplanabilir:
Söylenebilir ne varsa, açık söylenebilir; üzerine
konuşulamayan konusunda da susmalı.” demektedir.
Wittgenstein’ın bu ifadeleri onu hangi felsefi
anlayışa dâhil etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Çözümleyici Felsefe
Soru Açıklaması
22.
İnsanın özüne ilişkin herhangi bir tanım varsa bu tanım
tözsel değil işlevsel bir tanım olarak anlaşılmalıdır.
İnsanı, ne metafiziksel özünü oluşturan bir ilkeyle ne de
deneysel gözlemle araştırılabilecek herhangi bir doğal
yeti veya içgüdü aracılığıyla tanımlayabiliriz. İnsanın
ayırıcı niteliği metafiziksel doğası değil yaptığı iştir.
Yapılan bu işler, insanlık halkasını tanımlayıp belirler.
Dil, söylence, din, sanat, bilim ve tarih gibi edimler bu
halkanın ögeleri ve çeşitli dilimleridir. Bu edimler
soyutlanmış rastgele yaratılar değil daha çok işlevsel
olan ortak bir bağ vasıtasıyla ortaya çıkmış unsurlardır.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" İnsanın neliği sorusu onun somut üretimlerine bakılarak cevaplandırılabilir.
Soru Açıklaması
23.
Dışa vurumculuk akımına göre, sanatçının yaratma
süreci bir eylemdir. Bu süreçte sanatçının duyguları,
sezgileri, tavırları açığa çıkar ve yapıta yansır. Sanatın
temeli nesne, yapıt veya ürün değil, sanatçının
tecrübeleri ve hisleridir. Sanat eserinin değeri; yaratıcı
ruhun tazeliği, bireyselliği, özgünlüğü ve içtenliği
tarafından belirlenir. Sanatçının gerçekliğe bağlı kalmak,
alımlayıcısının hoşuna gitmek veya takdirini kazanmak
gibi bir sorumluluğu yoktur.
Bu parçada sanat eserinin aşağıdaki özelliklerinden
hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Kişisel olma
Soru Açıklaması
24.
Platon için Demiurgos, yaratıcı değil de mimari bir
Tanrı'dır. İdeaları model alarak fenomenler dünyasında
maddeye şekil vermiştir. Platon’un öğrencisi
Aristoteles’e göre Tanrı, varlığın yaratıcısı değil onun
amacıdır. Aristoteles’ten önemli ölçüde etkilenen Farabi
ise ölümsüz olduğuna inandığı ruhlar dâhil, tüm varlığın
Tanrı’dan bir tür taşmayla ortaya çıktığını ileri sürer.
Orta Çağ’ın ünlü isimlerinden Anselmus ise
Hristiyanlıktaki yaratılış anlayışını temel alarak Tanrı’nın
her şeyi yoktan var ettiğini savunur.
Bu parça din felsefesinin aşağıdaki problemlerinden
hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "C" Tanrı evren ilişkisi
Soru Açıklaması
25.
Rawls’a göre aristokrasiyle yönetilen veya kast
sisteminin hâkim olduğu toplumlar adil değildir. Çünkü
onlar insanın doğuştan gelen farklı özelliklerini
kendilerine göre üstün görüp içselleştirmiş, bu özellikleri
devletin temeli yapmışlardır. Ancak Rawls için doğadaki
bu rastlantısal durumlar, ölüm gibi değiştirilemez
değildir. Eğer toplumsal sistemdeki kurumlar adaletin iki
ilkesine göre düzenlenirse adil bir toplum ortaya çıkar.
Bu ilkelerden biri eşit temel özgürlüklere sahip olma,
diğeri de sosyal ve ekonomik eşitsizliğin giderilmesi için
kanunların en az avantajlı olanın yararına olacak şekilde
düzenlenmesidir.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Doğanın sunduğu adaletsizlik; özgürlük ve eşitlik ilkeleriyle giderilebilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

TYT (Temel Yeterlilik Testi) Sosyal Bilimler soruları