logo
TYT 2018
TÜRKÇE
1.
Arkeogenetik, insanlığa dair geçmişi moleküler genetik
teknikler ---- araştıran bir bilim dalı olarak tanımlanabilir.
Bazı temel konular üzerindeki çalışmalar henüz
sürmekteyse de hızla ---- bir bilim dalı hâline gelmiştir

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" kullanarak - gelişen
Soru Açıklaması
2.
Yüksel Pazarkaya, ülkemizde eşine az rastlanan I
(ender görülen) bir titizlikle, Rainer Maria Rilke'nin
tüm şiirlerini toplam on iki kitap hâlinde dilimize
kazandırdı. Bu külliyat II (toplu eserler), Rilke'nin
yazın çalışmalarını içeren Kâmuran Şipal çevirileriyle
birlikte değerlendirildiğinde III (aynı kitapta toplandığında)
önemli bir kazanım niteliğinde. Çeviri eylemi,
çoğu kez IV (genellikle), farklı kültürler arasında
köprü kurmakla V (bağ oluşturmakla) kalmıyor,
yeni imgesel yorumların kapısını da aralayabiliyor.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin
anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla
uyuşmamaktadır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
3.
(I) Her atasözü bir genel kural, bir ilke niteliği taşır.
(II) Bazı atasözleri sosyal ilişkiler üzerine görüş bildirir.
(III) Bazı atasözleri ise uzun gözlemlere dayanarak doğa
olaylarının gündelik yaşam üzerindeki etkilerini anlatır.
(IV) Tecrübelere veya mantığa dayanarak doğrudan
doğruya öğüt veren atasözleri de vardır. (V) İki yargı
taşıyan atasözlerinde ise yargılar arasında benzetme
ilgisinden ziyade iki yargının birbirini tamamladığı veya
birbirine karşıt olduğu görülür. (VI) Bir de genelin aksine
temsilî ve mecazi anlatıma sahip olmayan atasözlerimiz
vardır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki açıklamalara
aşağıdaki atasözlerinden hangisi örnek olarak
gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" VI. cümle: Besle kargayı oysun gözünü.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşünce
içermemektedir?
Doğru Cevap: "E" Coğrafyacı açısından ada; konumu, yüzey şekilleri, yüz ölçümü, nüfusu ve iklimi incelenecek her yanı suyla çevrili bir kara parçasıdır
Soru Açıklaması
5.
I. Yazar, eserlerinde gelenekle arasına bir mesafe
koymaktansa bu birikime, yaşadığı döneme özgü
bir pencereden bakmayı tercih ediyor.
II. Yazarın hiçbir edebiyat geleneğine bağlanmayışı,
onu çağdaşı yazarlardan ayıran önemli bir özellik
olarak ön plana çıkıyor.
III. Yazar, bu kitabıyla kendinden önce üretilen eserleri
okumanın bir özgünlük sorununa yol açmayacağını
herkese kanıtlıyor.
IV. Yazar, tarihin kendisine aktardığı seslere kulak
tıkamıyor ancak onları kendi döneminin
gerçekliğinin süzgecinden geçiriyor.
V. Yazarın kendi olma sorununu tartıştığı bu kitapta,
yüzünün düne değil yarına dönük olduğu açık bir
biçimde gözlemlenebiliyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri
anlamca birbirine en yakındır?
Doğru Cevap: "B" I ve IV
Soru Açıklaması
6.
 Davies, eğitimi bireyleri kapasitelerine göre farklı
statülere yerleştiren bir sistem olarak
değerlendirmektedir.
 Toplumsal tabakalaşmayı temel alarak en
yeteneklilerin en önemli mesleklerle
ödüllendirilmesi gerektiğine inananlar, bu görüşe
destek vermişlerdir.

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir
biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal tabakalaşma temelinde en yetenekli insanların en önemli meslekleri elde etmesi gerektiğini düşünen kişiler; Davies’in, eğitimin bireyleri kapasitelerine bağlı olarak farklı statülere yerleştiren bir sistem olduğu düşüncesini desteklemişlerdir.
Soru Açıklaması
7.
Ben, sisi zihnin bazı hâllerine benzetirim I. Sis içindeyken

sanki başka bir dünyada, başka bir nizam içinde
oynayan II muhayyilem, beni daima şaşırtır. Kimi zaman
temel karakterler üzerinde kalıp ayrıntılardan III
uzaklaşmanın mutluluğunu yaşarım. Kimi zaman da
zihnim ayrıntılara dalıp çevreyi IV kolaçan etmeye başlar.
Birkaç gündür İstanbul’un üstünü bütünüyle örten sis de
zihnim gibi oyunlar oynuyor ve görülen, işitilen V her şeyi
farklı bir şekle sokuyor.

Bu parçadaki numaralı sözcüklerin hangisinde ünlü
düşmesi yoktur?( numaralar kendinden önceki kelimenin numarasıdır.)
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
8.
Gelecekteki bilişsel sistemlerin çevreyle etkileşim I
hâlinde olması bekleniyor. Canlı organizmaların
sinir sistemlerinden esinlenerek II geliştirilen bu
mekanizmaların en önemli özelliği, klasik işlemcilerin III
aksine hafıza ve işlemci birimlerinin bir arada olmasıdır.
İnsan beynine benzer biçimde IV çalışan elektronik cihazlar
henüz tasarlanmamış olsa da yakın zamanda bu konuda
önemli gelişmeler V yaşanması bekleniyor.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri
isim kökünden türemiştir? (Her numara kendinden önceki kelimenindir.)
Doğru Cevap: "D" III ve V
Soru Açıklaması
9.
Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın kendini
yaşarken öldürmüyor mu?

Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Özne - belirtili nesne - zarf tümleci - yüklem
Soru Açıklaması
10.
Cümledeki sözcüklerin arasına yerli yersiz, sıfat
yerleştirmenin edebiyat metninin bir özelliği olduğunu
sanan “yazar adayları” var. Bence yazmayla ilgili en
temel yanlışlardan biridir bu. Yakın anlamlı sıfatların
işlevsiz olarak kullanıldığı cümleler, dikiş izlerini belli
eden bir elbiseye benziyor. Böyle olunca okur, bir bütün
olarak kumaşı değil dikiş izlerini görüyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen bakış
açısıyla yazılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Yağışlı, donuk ve karlı bir kış akşamının karanlığında başlayan o derin yalnızlığım giderek artıyor; bu koyu kimsesizliğim beni, aydınlık ve ışıklı bir sabaha uzanmaktan men ediyor.
Soru Açıklaması
logo
TYT 2018
TÜRKÇE
11.
Sosyalleşme süreci I; gittikçe yoğunlaşan kontrol, yön
verme ve biçimlendirme etkisiyle doğal bir varlık II olan
insanı; uygar, kanunlara saygılı III , diğer insanların hak ve
sorumluluklarını hesaba katan, kendinden IV emin, sakin,
mutlu, mesleki yeterliğe V sahip bireyler hâline getirir.

Bu parçada numaralı sözcüklerden hangisi yapım eki
almamıştır? (Her numara kendinden önceki kelimenin numarasıdır)
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "C" İsim-fiil grubu
Soru Açıklaması
Toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek
ülkemizin kalkınmasına önemli ölçüde katkı
sağlayacaktır.

Bu cümlenin öznesi, aşağıdaki sözcük gruplarının
hangisinden oluşmuştur?
13.
(I) Tıpkı insanlar gibi şehirlerin de bir yazgısı, bir ömrü,
doğumu ve ölümü vardır. (II) Zamanın karanlık
katmanları arasından günümüze ulaşan antik şehirler;
farklı dönemlerin, kültürlerin, inançların ve yaşama
biçimlerinin tanıklığını yaparlar. (III) Bu nedenle şehirler,
uygarlıkların kendi öykülerini yazdıkları bir kitap gibidir.
(IV) Onların sayfaları arasında, mazinin acı tatlı anıları
gömülüdür ve bunların pek azı tarihin açık sayfalarına
yansımıştır. (V) Herhangi bir antik kentin sokaklarını
dolaştığınızda, bu kentin tanıtım broşürlerinde
yazılandan çok daha fazlasını göreceksiniz.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde
fiilimsi yoktur?
Doğru Cevap: "B" I ve IV
Soru Açıklaması
14.
Körlük, Nobel ödüllü yazar Jose Saramago’nun
1995 yılında yayımlanmış romanıdır. Okuyucu,
bu kitapta kahramanları; adıyla değil, onları tanıtan
ifadelerle görür. Yazar her birini “doktor, doktorun karısı,
hırsız, koyu renk gözlüklü genç kız” gibi çeşitli sıfatlarla
adlandırır. Kahramanların diyaloglarını da anlatıcının
sesine yedirerek metni uzun bir monoloğa dönüştürür.
Okur bu durum karşısında romanı takip etmekte güçlük
çeker ve kendini âdeta bir labirentin içinde bulur. Ayrıca
Saramago, roman boyunca nokta ve virgül dışında
noktalama işareti kullanmaz. Bu da metnin
bütüncüllüğüne katkıda bulunan bir başka yöntemdir.

Bu parçadaki kalın yazılmış ifadeyle
I. Eserde kişilerin, özellikleriyle anımsatılması
II. Birden fazla teknikten yararlanılmış olması
III. Olayların karmaşık bir şekilde aktarılması
durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
15.
(I) Kişiye odaklı söyleşilerde amaç; soru sorulan kişinin
yaşamını, yaptıklarını veya fikirlerini gündeme
getirmektir. (II) Bu tür söyleşilerin öznesi, toplumda
merak uyandıran ünlü şahsiyetler olabilir. (III) Örneğin
sporcular, sanatçılar ve politikacılar bu söyleşilerde
sıklıkla yer alır. (IV) Kimi zamanda tanınmamış ancak
yaşamı ve yaptıklarıyla dikkatleri çekmiş kişiler seçilir.
(V) Sorular aracılığıyla onların iç dünyalarında neler
yaşadıkları okura aktarılmak istenir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
“de” bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık
yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerin hangisinde nesne, sadece isim
tamlamasından oluşmuştur?
Doğru Cevap: "C" Bunca yılın ardından sokak satıcılarının seslerini hâlâ özlüyorum.
Soru Açıklaması
17.
“Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden biri veya her
ikisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğramışsa
sözcük bitişik yazılır.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala
uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Pek çok kişinin sandığının aksine denizyılanı nehirlerde de yaşayabilir.
Soru Açıklaması
18.
Annesi şaşırarak şöyle dedi ( ) “Ne var ( ) neyi
düşünüyorsun?” Şen şakrak kızının yüzündeki
durgunluğa bir anlam verememişti ( ) “Bez bebeğimi,
dedemin aldığı bisikleti, kırmızı uçurtmamı, parlak
ayakkabılarımı ( ) Aslında ne kadar güzelmiş benim
çocukluğum ( ) değil mi anne?”

Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla
getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" (:) (,) (.) (...) (,)
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin
kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Bu yasa tasarısı Bakanlar Kurulu’nda uzun uzun tartışıldı.
Soru Açıklaması
20.
Bakmayın sahilinin dolguyla denizden yükseltilmiş
olmasına; denizin içinden çıkıp içeri doğru yılan misali
kıvrılan yokuşun ta Galata Kulesi’nin gölgesine kadar
uzandığı bir semt Tophane. Ana sokakları bayır, ara
sokakları çıkmaz. Bu nedenledir ki adımlar hafif hafif,
ağır ağır atılır burada. Sanki semti derinlemesine
hissettirmek ve geçmişi teneffüs ettirmek için yukarı
doğru uzadıkça uzar yol.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
Doğru Cevap: "A" Karşılaştırma
Soru Açıklaması
logo
TYT 2018
TÜRKÇE
21.
(I) Eski çağlardan beri ticareti yapılan inci, bugün de
yaygın bir şekilde alınıp satılmaktadır. (II) İnciyi
oluşturabilen en tipik deniz hayvanının istiridye olduğu
bilinmektedir. (III) Bu su canlısı, içine girip yerleşen kum
tanecikleri veya larvalara karşı kendini korumak için
sedef adı verilen sıvı bir madde salgılamaktadır.
(IV) Sedef bir yandan salgılanıp çoğalırken diğer yandan
istiridyenin içine yerleşen maddeyi kaplayarak incinin
oluşmasını sağlamaktadır. (V) İncinin büyüklüğü, şekli,
parlaklığı ve rengi de bu süreçte oluşmaktadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
22.
(I) Çoğumuz düşünmeyen bir dünyada yaşıyor olmaktan
yakınıyoruz. (II) İnsanların büyük bir bölümü en az
düşünceyle bütün bir yaşamı omuzlamak gibi bir
kolaycılığı benimsiyor. (III) Hatta kimileri düşünceyle
alay ederken kimileri gerçekten düşündüklerini
sanıyorlar. (IV) Büyük çoğunluğunu düşünmeyenlerin
oluşturduğu ve düşünmenin lüks sayıldığı bir dünyada
her şeye karşın düşünen insanı “gerçek insan” diye
tanımlamak gerekir. (V) Düşünmek; insana, insan
yaşamına bütünsel bir bakışla bakmaktır. (VI) Düşünce
alanımızı daralttığımız zaman dünyaya yeterince
yerleştiğimizi söyleyemeyiz. (VII) Düşünmek, dünyaya
bir veya birkaç açıdan değil bütün açılardan bakmayı
bilmekle olur.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci
paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle
başlar?
Doğru Cevap: "D" V
Soru Açıklaması
23.
Bir anaokulundaki çocukların ebeveynleri, bazen işleri
nedeniyle çocuklarını okulun kapanma saatinden sonra
almaya gider. Böyle zamanlarda okul personelinden
bazıları çocuklarla birlikte beklemek zorunda kalır. Bu
durum birtakım sorunlara yol açar. Yöneticiler de çözüm
olarak geciken ebeveynlere bir yaptırım uygulamaya
karar verir. Ancak bir süre sonra ailelerin daha çok
gecikmeye başladığı görülür. Çünkü aileler artık
cezalarını çektikleri için kendilerini rahat hisseder.
Diğer bir deyişle ----.
I. daha önce yaşadıkları mahcubiyet duygusundan
uzaklaşarak kendilerini haklı gördükleri bir konuma
gelirler
II. okulda bekleyen çocukların aileleri davranışlarıyla
cezalardan hoşnut olmadıklarını gösterirler
III. yöneticiler uyguladıkları yöntemle asıl cezayı
ailelere değil, okul personeline verdiklerini fark
ederler
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre
yukarıdakilerden hangileri getirilebilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
24.
Soyut matematik problemleri Heisenberg’i
büyülemekteydi. Kanıtlamaya çalışıp da başarılı
olamadığı Fermat’ın son teoremi de bunlar arasındaydı.
O sıralarda bir arkadaşı ona Einstein’ın görelilik kuramı
üzerine yazılmış bir kitap verdi. Heisenberg, kitap
üzerinde çalışarak kuramda kullanılan ve “Lorentz
dönüşümleri” adı verilen özel matematiksel araçları
anlamak için epey çaba sarf etti. Yine de fiziği o sırada
meslek olarak düşünmüyordu. Onu büyüleyen fiziğin
arkasındaki matematikti. Bu ilgisi ileride onun bir fizikçi
olarak düşünüşünü de etkileyecek ve ona olanaksız
görünen problemleri çözmede Einstein gibi ileri düzeyde
matematik kullanma ayrıcalığı tanıyacaktı.
Bu parçadan Heisenberg ile ilgili olarak aşağıdaki
yargıların hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Fizik alanında çalışmış olmasına rağmen daha çok soyut matematikle ilgilenmiştir.
Soru Açıklaması
25.
Edebiyat ürünlerini kültür tarihinin deposu sayan anlayış
üzerine düşünürken tarih ve edebiyat araştırmacılarının
durumunu tartışmak gerekir. Aslında her iki yaratıcı
çabanın da kazı alanı ortaktır ve edebî metnin sunduğu
geçmişe ait bulgular üzerinde edebiyatçı da tarihçi de
farklı yöntemlerle çalışarak ortak bir noktada buluşabilir.
Ancak aralarında temel bir fark vardır. Edebiyatçının kazı
çalışmaları, yönünü geleceğe de çevirebilirken tarihçinin
bakışı geçmişle çerçevelenmiştir.
Bu parçaya göre edebiyat ve tarih araştırmacıları ile
ilgili olarak
I. Kaynakları ortak olsa da yaklaşım ve yöntemleri
arasında belirgin farklılıklar vardır.
II. İnsan ve toplumun bugünü ve geleceğine dair
genel çıkarımlarda bulunurlar.
III. Üzerinde çalıştıkları kültür malzemesini
değiştirmeyi amaçlarlar.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
26.
Son yıllarda yapılan araştırmalar, bugüne kadar
koleksiyonculuk veya hobi olarak tanımlanan davranışın
istifleme bağımlılığı olarak adlandırılan bir tür hastalık
olabileceğini gösteriyor. Yıllardır biriktirilen bir yığın
eşyanın içinden hangilerinin kalıp hangilerinin gideceğine
karar verme anında kişiler, büyük ihtimalle hastalıklarıyla
ilk kez yüzleşiyorlar. Küçücük ve işine hiç
yaramayan/yaramayacak bir şeyi bile gözden çıkarmak,
istifçilerde derin travmatik üzüntüler yaratabiliyor.
Bu parçada istifleme bağımlılığıyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Eşyalarından ayrılma durumuyla karşı karşıya kaldıklarında bağımlı kişilerin verdiği tepkiye
Soru Açıklaması
27.
Başından beri biliyordum ki şu veya bu çevreden, şu
veya bu sayıda insanın iyi ve sevimli bulduğu şiirler
yazmak mümkündü. Böyle bir yolu seçtikten sonra,
geçerli ortalamayı fark etmek ve o normlara uygun olanı
üretmeyi sürdürmek de gerekiyordu. Ama böylesi bir yol,
toplumun beğenilerinin sürekli değişmesi yüzünden beni
kendime yabancılaşma batağına götürürdü.
Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen bir
şairin düşüncesi olabilir?
Doğru Cevap: "E" Bir şairi özgün ve özel kılan, popüler olanı tercih etmiyor olmasıdır.
Soru Açıklaması
28.
İsviçre’de son dönemlerde uyku üzerine yapılan bir
araştırmada uyku sorunu olmayan 12 sağlıklı erkek,
iki hafta arayla karanlık bir odada öğleden sonra
45 dakikalık uykuya yatırılmıştır. İlk seferde sabit,
ikincisinde ise hafifçe sallanan bir yatakta uyumaları
sağlanarak, çalışmaya katılan kişilerin beyinlerinin
elektriksel etkinliği EEG yöntemi ile ölçülmüştür.
Araştırma sonucunda ise sallanarak uyuyanların hafif
uyku (N1) ve derin uyku (N2) aşamalarına daha çabuk
geçtikleri, derin uykuda daha uzun süre kaldıkları
saptanmıştır.
Bu parçada sözü edilen araştırmanın amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Uykuya dalmak ile sallanmak arasındaki ilişkiyi incelemek
Soru Açıklaması
29.
Zaman zaman susuzlukla karşı karşıya kalan büyük
kentlerin asıl sorunu su kaynağı sıkıntısı değil, eldeki
suyun kalitesinin düşmesidir. Diğer bir deyişle kentte
sınırsız su kaynağı bulunsa da susuzluk yaşanabilir.
Bunun en büyük nedeni ise kirlenmedir. İçme suyu
kaynaklarının kirlilik derecesi belli bir düzeyi aştıktan
sonra en gelişmiş arıtma tesisleri bile bu kaynakları
temizlemede yetersiz kalır. Bu sebeple susuzluk
sorununun çözümü için yeni su kaynaklarının
aranmasından çok baraj havzalarının daha iyi
korunması, atıkların ayrıştırılarak yeniden kullanılması,
çöplerin kontrol tesislerinde toplanması gibi
uygulamalara gidilmesi gerekir.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" Temiz su kaynaklarındaki azalmanın atık kontrolü uygulamalarını önemli kıldığına
Soru Açıklaması
30.
"Bir ülkenin uygarlık düzeyi o ülkenin kâğıt tüketimi ile
ölçülür." diye bir söz hatırlıyorum. Bana göre bu düşünce
artık geçerliliğini kaybetti. Çünkü bugün kitap yazmak ve
yayımlamak kâğıt kullanmadan da mümkün. İleride ne
olacağı bilinmez ama şimdilik basılı ve elektronik kitaplar
varlığını birlikte devam ettiriyor.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Uygarlık üretme ve yayma aracı olan kâğıt, işlevini günümüzün teknolojik imkânlarıyla paylaşarak sürdürmektedir
Soru Açıklaması
logo
TYT 2018
TÜRKÇE
31.
Bu eser, insanın içine taş gibi oturan öykülerle dolu
olmasıyla ayrı bir yere sahip. Çoğunda olaylar doğrudan
anlatılmıyor; en çok da bu hâliyle öyküler, didaktik
olmanın tuzağına düşmekten kurtuluyor. Yazarın
öykülerindeki bazı noktaları kendince birleştiren okur,
metne dâhil olarak yine kendince anlamlar üretiyor.
Anlatılan öyküler içimizden birilerinin hikâyesi
olduğundan okur, günün sonunda iç açıcı bir resimle
karşılaşmıyor. Çünkü her öykü, toplumun bireye sık sık
yaşattığı haksızlığa uğramışlık duygusunu okuruna
hissettiriyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen
öykülerin bir özelliği değildir?
Doğru Cevap: "E" Yol Göstericilik
Soru Açıklaması
32.
Kurşun kalem yapan yaşlı bir adam, yaptığı kalemleri
satıcıya vermek için kutuya koyarken içlerinden birini
kenara ayırdı ve ona “Olabileceğin en iyi kalem olmak
istiyorsan şu beş şeyi asla unutma!” diyerek şu öğütleri
verdi:
 Hayatta başarılı olmak için öncelikle kendini, seni
kullanmayı bilen bir kişinin ellerine almasına izin
vermelisin.
 Zaman zaman ucunu açacaklar ve bu sana acı
verecek fakat daha iyi bir kalem olmak için buna
katlanmalısın.
 Yaptığın yanlışlara üzülme, yeniden yazma fırsatın
olacak daima. Bu fırsatları kaçırma!
 Seni sen yapan en önemli parçanın, içindeki
kurşun olduğunu unutma!
 Üzerinde dolaştığın her yüzeye kendine ait bir
işaret bırakmalısın ve yazmaya devam etmelisin.
Bu parçada kurşun kalem ustasının kaleme verdiği
öğütlere göre, kalemin başarı için sahip olması
gereken özellikler arasında aşağıdakilerin hangisi
yoktur?
Doğru Cevap: "A" Gerçekçi olmak
Soru Açıklaması
33.
Edebiyatımızın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı,
dünün video izleyicisinden bugünün üç boyutlu sinema
tutkunlarına, milyonların gönlünde taht kuralı 40 yılı
geçiyor. Her zaman zevkle izlediğimiz, kahkahalar
attığımız, içimizi ısıtan Hababam Sınıfı, hepimizden
bir parça bulundurur. Filmin bu başarısında yazarı
Rıfat Ilgaz kadar yönetmeni Ertem Eğilmez’in de rolü
büyüktür. Belirtilmesi gereken bir husus da filmin
hepimizin aşina olduğu müziğidir. Yavaş çalındığında
insana hüzün, hızlı çalındığında coşku veren ve
Hababam Sınıfı’nı zihnimize kazıyan müzik,
Melih Kibar’ın bestesidir. Müzisyen bu eseriyle
Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Film Müziği
Ödülü”nü almıştır.
Bu parçada Hababam Sınıfı’yla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Türk sinemasında yarattığı etkilere
Soru Açıklaması
34.
Gazeteci:
(I) ----
Uzman:
— Bütün enerji kaynaklarını hesaba kattığımızda enerji
tüketiminin XIX. yüzyılın başından beri on kat arttığını
görüyoruz. Bunda dünya nüfusunun artmaya devam
etmesinin yanı sıra teknolojik ilerlemelerin de payı var.
Ülkelerin farklı enerji kaynaklarını bir arada kullanmaya
başladığını da söylemek lazım.
Gazeteci:
(II) ----
Uzman:
— Ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de petrol dünya
genelinde tahtını bırakmış değil. Hatta II. Dünya
Savaşı’nın sona erdiği 1945 yılına göre yıllık tüketiminin
dört katına çıktığını biliyoruz. Petrol tüm dünyada
kullanılan enerjinin üçte birini sağlamayı sürdürüyor. Onu
sırasıyla kömür, gaz, yenilenebilir enerji kaynakları ve
nükleer enerji izliyor.
Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" (I) Dünyadaki enerji kaynaklarının azalmasını nelere bağlıyorsunuz? (II) Siz de petrolün birincil enerji kaynağı olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Soru Açıklaması
35.
35. - 36. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Gelenek ve inançlarımızda servi ağacı, insanın
doğumdan ölüme kadar var olma çabasının bir sembolü
olarak görülmüştür. Mevsimlerin zorlu şartlarına rağmen
yeşilliğini hiç kaybetmemesi ve dayanıklı olması ile
serviler, hayatı tasvir etmektedir. Gövdesi semaya dik bir
şekilde uzandığı için de servinin doğruluğu temsil ettiğine
inanılmaktadır. Onunla ilgili başka bir inanış da insana
iyi şans getirdiği ve onu koruduğudur. Ayrıca serviler,
eski Türk kültüründe bolluk ve bereketi simgeleyen
"hayat ağacı" olarak da nitelendirilmiştir. Ağacın mevsim
şartlarına rağmen hep yeşil kalması ise ölümsüzlüğü
simgeler. Aynı zamanda minareyi andıran servi, Osmanlı
kültüründe de hayat ağacına benzetilmiş ve dallarına
konmuş kuşların, hayatın içindeki canlıları temsil ettiği
düşünülmüştür.
Bu parçaya göre servi ağacıyla ilgili inanışların
ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kimi özelliklerinden dolayı ona sembolik bir değer atfedilmesi
Soru Açıklaması
36.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların
hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Hayatı anlamlandırırken doğadaki varlıklardan ve onların özelliklerinden faydalanılır.
Soru Açıklaması
37.
37. - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Eskiden güvenlik şirketleri, piyasadan ikinci el bilgisayar
ve sabit diskleri toplar, bunlardan kurtardığı verilere
ilişkin de raporlar yayımlardı. Bu raporlar bize “Siz
bilgisayarınızdan özel bilgileri sildiğinizi sanıyorsunuz
ama bu işi düzgün yapmazsanız sildiklerinize başkaları
kolaylıkla ulaşabilir.” mesajını verirdi. Geçtiğimiz aylarda
bir güvenlik şirketi, benzer konuda yeni bir çalışmayı
akıllı cep telefonlarıyla gerçekleştirdi. Şirket, kullanılmış
20 telefonu piyasadan toplayarak veri kurtarma
prosedürlerini uyguladı ve telefonlardan çıkan verileri
değerlendirdi. Bu uygulamadan elde edilen sonuçlar
şaşırtıcıydı. Şirket sadece 20 telefondan; yaklaşık 40 bin
fotoğraf, 1000 İnternet arama geçmişi, 750 e-posta ve
kısa mesaj hatta bir adet onaylanmış kredi kartı bilgisine
ulaşıldığını raporladı.
Bu parçada söz edilen araştırmanın sonucundan
hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Elektronik cihazlardaki bilgiler silinmiş gibi görünse de başkalarının bu bilgilere erişebilme imkânının olması tehlike oluşturabilir.
Soru Açıklaması
38.
Bu parçada belirtilen eski ve yeni araştırmalar;
I. incelenen teknolojik araçlar,
II. çıkış noktaları,
III. ulaşılan sonuçlar
bakımından karşılaştırıldığında hangilerinin
benzeştiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
39.
39. - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

1815 yılının nisan ayında Endonezya’daki Tambora
Yanardağı’nda büyük bir patlama oldu. Yanardağın
yakınındaki yerleşim bölgeleri volkanik külle kaplandı,
atmosfere milyonlarca ton toz ve volkanik kül karıştı.
Yanardağdan çıkan gazlar yoğunlaşarak aeorsol
bulutları oluşturdu. Bu bulutlar yeryüzünün soğumasına
neden oldu. Küresel sıcaklık düştü, iklimler geçici olarak
değişti. 1816 yılında Kuzey Yarım Küre'nin büyük
bölümünde sıcak bir yaz mevsimi yaşanmadı. Avrupa ve
Kuzey Amerika’da soğuk havanın ekinleri tahrip
etmesiyle başlayan kıtlık nedeniyle salgın hastalıklar baş
gösterdi. Yeryüzündeki etkileri zamanla azalsa da
patlama, edebiyat ve sanat dünyası üzerinde kalıcı izler
bıraktı. Patlamanın edebiyat dünyasına kazandırdığı
eserlerin başında ise Frankenstein adlı roman geliyordu.
1816 yazında İngiliz yazar Mary Shelley, bu doğa olayı
yüzünden günlerce kapalı alanda yaşamak zorunda kaldı
ve 1818’de yayımlanan ünlü korku romanını işte bu
günlerde kaleme aldı.
Bu parçada Tambora Yanardağı’nın patlamasıyla
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine
değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Bazı bölgelerde neden olduğu kuraklığa
Soru Açıklaması
40.
Tambora Yanardağı patlaması sonrasında Mary
Shelley’nin ünlü romanı Frankenstein’ı yazmasıyla
aşağıdaki sözlerden hangisi ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "D" Burada sel olup akan yağmurun hangi köydeki güle can suyu olduğunu bilemezsin.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

2018 TYT ( Temel Yeterlilik Testi) Çöz